Đại diện chính thức duy nhất nhãn hiệu Kumwell tại Việt Nam

  Hotline:  0888 183 943

vi en
Danh mục dự án

DANH SAÙCH CAÙC DÖÏ AÙN THAM KHAÛO

SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM KUMWELL – THAÙI LAN

STT

TEÂN DÖÏ AÙN

NAÊM

CHUÛNG LOAÏI VAÄT TÖ

1

TUYEÁN METRO SOÁ 1 BEÁN THAØNH – SUOÁI TIEÂN - HCM

2014

2015

2016

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa vaø choáng seùt coå ñieån

2

ÑÖÔØNG DAÂY 220KV THAÙI NGUYEÂN – TUYEÂNN QUANG – BAÉC CAÏN

2017

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

3

ÑÖÔØNG DAÂY 500KV VÓNH TAÂN – SOÂNG MAÂY, ÑÖÔØNG DAÂY 220KV VÓNH TAÂN – PHAN THIEÁT

2017

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

4

ÑÖÔØNG DAÂY 500KV SÔN LA – LAI CHAÂU

2017

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

5

SÖÛA CHÖÕA HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA  CHO 137 VÒ TRÍ CHO ÑÖÔØNG DAÂY 500KV 575 ÑAØ NAÜNG – 574 VUÕNG AÙNG (M1)

2016

2017

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

6

CAÛI TAÏO HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA CHO DZ 220KV DOÁC SOÛI – QUAÛNG NGAÕI

2016

2017

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

7

CAÊN HOÄ CAO CAÁP PANORAMA 06 NHA TRANG – KHAÙNH HOØA

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

8

ÑAÏI HOÏC VAÊN LANG - HCM

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

9

CAÊN HOÄ DIAMOND LOTUS LAKE VIEW - HCM

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 1 lôùp baèng beâ toâng

10

TRAÏM 110KV VÓNH HÖNG & DZ 110KV MOÄC HOÙA – VÓNH HÖNG, TRAÏM 110KV TAM NOÂNG & DZ THAÙP MÖÔØI TAM NOÂNG

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, coù hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

11

NHAØ MAÙY BEHN MEYER – VUÕNG TAØU

2017

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

12

CAÊN HOÄ CAO CAÁP GOLD VIEW - HCM

2017

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

13

TRUNG TAÂM ÑIEÀU HAØNH DI ÑOÄNG KHU VÖÏC 4 - MOBIFONE

2017

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

14

KHU TTTM, CAÊN HOÄ SUNRISE RIVERSIDE

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

15

KHU TTTM, CAÊN HOÄ RICHSTAR ZONE 1

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

16

KHU TTTM, CAÊN HOÄ RICHSTAR ZONE 2

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

17

SÖÛA CHÖÕA HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA  CHO 138 VÒ TRÍ CHO ÑÖÔØNG DAÂY 500KV 575 ÑAØ NAÜNG – 574 VUÕNG AÙNG (M1)

2016

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

18

KHU TTTM, CAÊN HOÄ THE BOTANICA

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

19

DOJI BUILDING

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

20

CHUNG CÖ CAO TAÀNG, TTTM VAØ VAÊN PHOØNG – EVERICH 8

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

21

CHUNG CÖ CAO TAÀNG, TTTM VAØ VAÊN PHOØNG MASTERI

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt

22

CAÛI TAÏO HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA CHO NHAØ MAÙY LOÏC DAÀU BÌNH SÔN – QUAÛNG NGAÕI

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

23

DÖÏ AÙN CAÛI TAÏO TRAÏM BTS CUÛA VIETTEL KHU VÖÏC BAÉC – TRUNG – NAM 2014,2015,2016

2014

2015

2016

Cung caáp vaät tö thuoác haøn kumwell, coù hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

24

MÔÛ ROÄNG NHAØ MAÙY THUÛY ÑIEÄN THAÙC MÔ – BÌNH PHÖÔÙC

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, coù hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

25

DÖÏ AÙN AÙNH DÖÔNG WYNDHAM SOLEID ÑAØ NAÜNG

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

26

CAÛI TAÏO HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT & TIEÁP ÑÒA NHAØ MAÙY ÑIEÄN CAØ MAU – CAØ MAU

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

27

CAÊN HOÄ CAO CAÁP SUNRISE  CITY VIEW QUAÄN 7 - HCM

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

28

CAÊN HOÄ CAO CAÁP PARK AVENUE - HCM

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, goàm hoá choáng thaám 2 lôùp baèng PVC

30

TRAÏM 110KV KHU COÂNG NGHEÄ CAO QUAÄN 9 - HCM

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

31

TRAÏM 220KV CAÀN THÔ – CAÀN THÔ

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

32

TRAÏM 220KV QUAÄN 8 - HCM

2016

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

33

NHAØ GA NGAÀM BA SON & NHAØ HAÙT

2016

2017

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

34

NHAØ MAÙY XÖÛ LYÙ KHÍ CAØ MAU – CAØ MAU

2016

2017

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

35

NHAØ MAÙY NESTLE HÖNG YEÂN – HÖNG YEÂN

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

36

CAÊN HOÄ CAO CAÁP & TTTM VISTA VERDE QUAÄN 2 - HCM

2015

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

37

NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN LONG PHUÙ 1 – SOÙC TRAÊNG

2016

2017,

…….

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

39

NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN THAÙI BÌNH 2

2015

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

40

NHAØ MAÙY LOÏC HOÙA DAÀU NGHI SÔN – THANH HOÙA

2014

2015

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

41

NHIEÄT ÑIEÄN DUYEÂN HAÛI 3 – TRAØ VINH

2015

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

42

AEON MALL BÌNH TAÂN - HCM

2015

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa, coù hoùa chaát MEG

43

TUYEÁN METRO HAØ NOÄI (NHOÅN – GA HAØ NOÄI)

2015

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

44

KHU PHÖÙC HÔÏP MARRIOTT PHUÙ QUOÁC – KIEÂN GIANG

2014

2015

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

45

TOØA NHAØ VIETTEL - HCM

2015

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

46

NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN THAÙI BÌNH 1 & 2 – THAÙI BÌNH

2014

2015

2016

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

47

FORMOSA HAØ TÓNH

2013

2014

2015

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

48

BEÄNH VIEÄN YEÂN BAÙI – TÆNH YEÂN BAÙI

2014

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

49

TRAÏM 500KV DUYEÂN HAÛI – TRAØ VINH

2014

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa

50

NHAØ MAÙY KAIN JOO CAN – BÌNH DÖÔNG

2014

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa, bao goàm thi coâng laép ñaët toaøn boä heä thoáng choáng seùt.

51

CAÛI TAÏO HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA TRAÏM 110KV TAÂN TAÏO & TAÂN THUAÄN - HCM

2014

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa vaø thi coâng, coù söû duïng hoùa chaát giaûm ñieän ñaát MEG

52

TOØA NHAØ QUOÁC HOÄI VN

2014

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

53

SAÂN BAY QUOÁC TEÁ HAØ NOÄI – NHAØ GA T2

2012

2013

2014

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

54

NM ÑIEÄN MOÂNG DÖÔNG 1 – QUẢNG NINH

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa

55

NM ÑIEÄN MOÂNG DÖÔNG 2 – QUAÛNG NINH

2012

2013

2014

Cung caáp vaät tö thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï thi coâng

56

DÖÏ AÙN TRAÏM VIEÃN THOÂNG VIETTEL – NÖÔÙC NGOAØI

2012

2013

2014

2015

2016

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa: coïc tieáp ñòa, haøn hoùa nhieät vaø coïc tieáp ñòa

57

CAÊN HOÄ CAO CAÁP&TTTM RIVIERA POINT - HCM

2012

2013

2014

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

58

CAÛI TAÏO TIEÁP ÑÒA ÑÖÔØNG DAÂY 110KV CAÀU ÑOÛ – ÑAØ NAÜNG

2013

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa vaø thi coâng, trong ñoù coù söû duïng hoùa chaát MEG

59

CAÛI TAÏO HEÄ THOÁNG TIEÁP ÑÒA CHO ÑÖÔØNG DAÂY 110KV HUEÁ – ÑAØ NAÜNG

2013

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa vaø thi coâng, trong ñoù coù söû duïng hoùa chaát MEG

60

NHAØ MAÙY BOX PAK – BAÉC NINH

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa, bao goàm thi coâng laép ñaët toaøn boä heä thoáng choáng seùt.

61

CAÊN HOÄ CAO CAÁP & TT TM NEW PEARL - HCM

2011

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

62

TOØA NHAØ NGAÂN HAØNG VIETCOMBANK - HCM

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

63

TOØA NHAØ NGAÂN HAØNG VIEÄT TIN - HCM

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

64

BEÄNH VIEÄN QUOÁC TEÁ MIEÀN ÑOÂNG – BÌNH DÖÔNG

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån

65

NHAØ MAÙY NUÙI PHAÙO – THAÙI NGUYEÂN

2013

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa

66

NHAØ MAÙY NHIEÄT ÑIEÄN NGHI SÔN 1 – THANH HOÙA

2013

Cung caá vaät tö tieáp ñòa

67

TRAÏM 110KV THAN UYEÂN – LAI CHAÂU

2011-2012

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa Kumwell, söû duïng hoùa chaát MEG vaø thi coâng caûi taïo heä heä thoáng tieáp ñòa

68

TOØA NHAØ LE MERIDIEN – HCM

2010

2011

2012

Cung caáp vaät tö choáng seùt vaø tieáp ñòa.

69

CAÊN HOÄ CAO CAÁP DIAMOND ISLAND – HCM

2012

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa.

70

MGM GRAND HOÀ TRAØM  - VUÕNG TAØU

2012

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa.

71

CANARY 2 BUILDING – BÌNH DÖÔNG

2012

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa.

72

TRAÏM 110KV THAN UYEÂN

2011-2012

Cung caáp vaät tö tieáp ñòa Kumwell, söû duïng hoùa chaát MEG vaø thi coâng caûi taïo heä heä thoáng tieáp ñòa

73

TRAÏM ÑIEÄN 220KV THUAÄN AN – TÆNH BÌNH DÖÔNG

2011

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

74

DÖÏ AÙN ÑAÏI LOÄ ÑOÂNG TAÂY – TP.HCM

2010-2011

Cung caáp vaø thi coâng heä thoáng tieáp ñòa

75

INTERCONTINENTAL – ÑAØ NAÜNG

2011

2012

2014

Cung caáp vaät tö choáng seùt coå ñieån vaø tieáp ñòa.

76

SAÂN BAY QUOÁC TEÁ PHUÙ QUOÁC – TÆNH KIEÂN GIANG

2011

Cung caáp tieáp ñòa

77

NM BIO-ETHANOL – BÌNH PHÖÔÙC

2011

Cung caáp thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

78

NM NHIEÄT ÑIEÄN VUÕNG AÙNG 1

2011

Cung caáp thuoác haøn hoùa nhieät, duïng cuï haøn hoùa nhieät vaø coïc tieáp ñòa theùp maï ñoàng D20

79

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC RMIT – TP.HCM

2010-2011

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

80

TOØA NHAØ CANTAVIL DAEWON  - HCM

2011

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

81

NHAØ MAÙY NESTLE-KCN AMATA - TÆNH ÑOÀNG NAI

2011

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

82

DÖÏ AÙN FIRST SOLAR – CUÛ CHI-TP.HCM

2011

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån thanh ñoàng, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieä.

83

INDOCHINA PLAZA – HAØ NOÄI

2011

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån vaø vaät tö tieáp ñòa

84

DÖÏ AÙN MÔÛ ROÄNG SAÂN BAY QUOÁC TEÁ ÑAØ NAÜNG – TP. ÑAØ NAÜNG

2010

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

85

KHU PHÖÙC HÔÏP HYATT – ÑAØ NAÜNG

2010

2011

2012

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät, duïng cuï haøn hoùa nhieät vaø hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG

86

ÑÖÔØNG DAÂY 500KV SOÂNG MAÂY – TAÂN ÑÒNH

2010

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG

87

ÑÖÔØNG DAÂY 500KV PHUÙ MYÕ – SOÂNG MAÂY

2010

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG

88

NM THUÛY ÑIEÄN SREÂPOK 3 – TÆNH ÑAÊKLAÊk

2010

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

89

TRAÏM 110KV CHAÙNH HÖNG – TP.HCM

2010

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa       ( Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

90

TRAÏM 110KV AN NGHÓA– TP.HCM

2010

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa       ( Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

91

TRAÏM 110KV LIEÂN CHIEÅU – TP. ÑAØ NAÜNG

2010

Thieát keá vaø thi coâng caûi taïo heä heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät)

92

NM THUÛY ÑIEÄN SOÂNG TRANH 2 – TÆNH QUAÛNG NAM

2009-2010

Cung caáp vaät tö thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

93

NM NHIEÄT ÑIEÄN NHÔN TRAÏCH 1

2006

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng tieáp ñòa (thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät)

94

DÖÏ AÙN CAÙC TRAÏM VIEÃN THOÂNG BTS - ÑAØ NAÜNG

2009

2008

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû ñaát MEG

95

TRAÏM 500KV OÂ MOÂN – TP. CAÀN THÔ

2009

Cung caá vaät tö thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

96

TRAÏM 110KV NHAØ MAÙY HOA SEN – KCN PHUÙ MYÕ 1

2009

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

97

TRAÏM 110KV ÑAÊKMIL – TÆNH ÑAÉK NOÂNG

2009

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

98

NM INTEL – KHU COÂNG NGHEÄ CAO  Q9

2009

Cung caáp vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

99

TRAÏM 220KV BÌNH LONG – TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

2009

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

100

TRAÏM 110KV AN ÑOÀN – TP. ÑAØ NAÜNG

2009

Thieát keá vaø thi co6ngca3i taïo tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät)

101

TRAÏM 110KV CUÛ CHI – TPHCM

2009

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

102

TRAÏM 110KV CAÀN GIÔØ – TPHCM

2009

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

103

TRAÏM 110KV BAØ QUEÏO – TPHCM

2009

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

104

TRAÏM 110KV BÌNH TAÂN - TPHCM

2009

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

105

TRAÏM 110KV CAM RANH– TÆNH KHAÙNH HOAØ

2009

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

106

TRAÏM 110KV THÒ VAÛI– TÆNH BRVT

2009

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

107

TRAÏM 110KV – HAØ NOÄI

2009

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

108

TRAÏM 220KV TAM KYØ – TÆNH QUAÛNG NAM

2008

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

109

TRAÏM 110KV LONG HAÄU – TÆNH LONG AN

2008

Cung caáp vaät tö  thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

110

TRAÏM 220KV QUAÛNG NGAÕI – TÆNH QUAÛNG NGAÕI

2008

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

111

NM LOÏC DAÀU DUNG QUAÁT – TÆNH QUAÛNG NGAÕI

2007-2008

Vaät tö choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

112

NM KHÍ ÑIEÄN ÑAÏM CAØ MAU – TÆNH CAØ MAU 1&2

2007-2008

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng heä thoáng choáng seùt soå ñieån, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

113

NM THUÛY ÑIEÄN ANKHEÂ KANAK – TÆNH BÌNH ÑÒNH

2008

Cung caáp hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG

114

NM THUÛY ÑIEÄN SOÂNG BA HAÏ – TÆNH PHUÙ YEÂN

2008

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

115

TRAÏM 110KV DUNG QUAÁT– TÆNH QUAÛNG NGAÕI

2008

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

116

TRAÏM 110KV LEÂ MINH XUAÂN – TPHCM

2008

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

117

TRAÏM 110KV HAØM THUAÄN NAM – TÆNH BÌNH THUAÄN

2007

Cung caáp vaät tö hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät vaø duïng cuï haøn hoùa nhieät

118

TRAÏM 110KV PHUÙ ÑÒNH - TPHCM

2006

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

119

TRAÏM 110KV TRÖÔØNG ÑUA - TPHCM

2006

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)

120

TRAÏM 110KV CHÔÏ LÔÙN – TPHCM

2006

Cung caáp vaät tö vaø thi coâng caûi taïo heä thoáng tieáp ñòa (Hoùa chaát giaûm ñieän trôû MEG, thuoác haøn hoùa nhieät)